​Český sport nemá na růžích ustláno

Zamyšlení nad činností Národní sportovní agentury:

Český sport nemá na růžích ustláno. Národní agentura selhala.

Když v srpnu 2019 vznikla Národní sportovní agentura (NSA), bylo sportovní prostředí plné optimistického nadšení, jelikož jeho zástupci po lepším a kvalitnějším rozdělování státních dotací už předtím dlouho volali. Předmětem kýženého očekávání byla transparentnější, rychlejší, předvídatelnější a spravedlivější politika přidělování státních dotací. Po pěti letech však nadšení jaksi vyprchalo.


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) provedl v loňském roce rozsáhlou kontrolu, jejímž cílem bylo prověřit, zda peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci byly v letech 1919 až 2022 vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy a zda NSA hospodařila s majetkem a peněžními prostředky státu na zabezpečení své činnosti hospodárně a v souladu s právními předpisy.
Kontrolovanými „osobami“ byly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které dříve poskytovalo dotace českému sportu, a NSA, která hospodaří se státními finančními prostředky na podporu českého sportu od srpna 2019 do dnešních dnů.
S některými dílčími, vesměs nelichotivými výsledky této kontrolní akce byla již veřejnost nedávno prostřednictvím tiskové zprávy NKÚ seznámena, ve známost vešla také informace, že NKÚ podal na NSA kvůli netransparentnímu přidělování státních dotací na podporu sportu trestní oznámení. Následně vše utichlo, my jsme si ale nemohli závěry z této kontrolní akce nepřečíst.
Ve shrnutí výsledků kontroly se např. dozvíte, že:
- MŠMT ani NSA nenastavily cíle podpory sportu dětí a mládeže, jejich trenérů a sportovních reprezentantů tak, aby bylo možné vyhodnotit dopady vynaložených peněžních prostředků.
- Proces administrace žádostí byl na MŠMT i v NSA u jedné pětiny kontrolovaných dotačních výzev zdlouhavý (V letech 2019 – 2020 vydávalo MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) v průměru po 90 až 300 dnech, za roky 2021 a 2022 vydávala NSA RoPD v průměru po 172 až 335 dnech).
- MŠMT ani NSA nepostupovaly při poskytování dotací v některých případech transparentně a v souladu s právními předpisy.
- NSA v rámci závěrečného vyúčtování dotací nekontrolovala využití dotace příjemci a dodržení podmínek jejich poskytnutí.
- Při zadávání veřejných zakázek nepostupovala NSA v souladu s právními předpisy a vynakládala peněžní prostředky za plnění, která nebyla podložena platnými smlouvami.
- NSA nezavedla funkční vnitřní kontrolní systém tak, aby zajistil hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy.
- K naplnění očekávaných přínosů vzniku NSA nedošlo.
Za činnost NSA byli v letech, na které se kontrola NKÚ zaměřovala, odpovědní její předsedové, tedy Milan Hnilička (srpen 2019 – květen 2021) a Filip Neusser (květen 2021 – listopad 2022). Od prosince 2022 je předsedou NSA Ondřej Šebek. Jeho působení v čele nejvyššího sportovního orgánu státní správy se uvedená kontrola tedy vlastně netýkala. Ale možná byste se chtěli dozvědět, jestli se situace od nástupu O. Šebka mění k lepšímu, a zeptat se proto českých „sportovců“. Stejný nápad měl i NKÚ, který v rámci výše uvedené kontroly provedl kvantitativní výzkum formou standardizovaného dotazníku, o jehož vyplnění požádal cca 13 tisíc sportovních klubů a více než 229 sportovních svazů. Na tento dotazník odpovědělo celkem 7105 respondentů, tedy 52 % dotázaných.
O příčinách skutečnosti, že téměř polovina oslovených na podnět NKÚ nereagovala, nemá smysl nyní spekulovat, i když je pravděpodobné, že absolutní spokojenost s činností NSA nebyla tou pravou příčinou nevyplnění dotazníku.
Názory více než sedmi tisíc sportovních subjektů jistě mají velkou vypovídací hodnotu. Z některých odpovědí sportovních svazů vybíráme:
Naplnil se hlavní důvod vzniku NSA v těchto oblastech?
Důvody vzniku NSA Naplnil Nenaplnil Nevím
NSA zajišťuje lepší vedení oblasti sportu 34 % 48,7 % 17,3 %
Vyšší stabilita poskytování státní podpory 30 % 58 % 12 %
Vyšší předvídatelnost poskytování státní podpory 30 % 61,3 % 8,7 %
Vyšší transparentnost poskytování státní podpory 44 % 42,7 % 13,3 %
Dotázaní také vybírali 5 priorit, které jsou podle nich v oblasti rozvoje sportu v ČR důležité. Na prvních třech místech se u svazů i klubů umístily mládežnický sport, udržitelnost a provoz sportovišť a stabilní financování z veřejných zdrojů. V hodnocení sportovních svazů skončila národní reprezentace na čtvrtém místě, což je z hlediska svazů asi pochopitelné, ale výrazně četnější respondenti z řad sportovních klubů posunuli národní reprezentaci naopak až na deváté, v důležitosti sportovních priorit tedy na třetí místo od konce.
Tato skutečnost je zarážející vzhledem k tomu, že NSA nedávno nastolila systém prioritizace, sporty jsou rozděleny do několika skupin podle „důležitosti a významu“, takže v první skupině třiceti sportů, která bude příjemcem výrazně vyšších dotací oproti minulosti, jsou jen olympijské sporty (ne všechny, chybí např. krasobruslení či badminton) a z neolympijských sportů pouze florbal. V souvislosti s provedenou prioritizací sportů předseda NSA také nedávno prohlásil, že hlavním zájmem státu a smyslem sportovních dotací je státní reprezentace a skrze ni zviditelňování ČR v zahraničí. Jestliže ale má sportovní hnutí, jak vidíme výše, jiný názor, nebylo by asi od věci se ptát, zda řízení českého sportu má více demokratický, nebo autoritativní charakter.
S prioritizací sportu a s podporou státní reprezentace nepochybně souvisí i procenta patrná z odpovědí na otázku, zda je nyní vyšší transparentnost státní podpory (viz výše). Jestliže sportovní svazy udávají, že za současného řízení NSA je transparentnost o trochu vyšší, nelze z toho vyvozovat jen spokojenost některých prioritizovaných svazů, ale možná naopak pro většinu sportovních svazů nepříjemnou skutečnost, že karty jsou už rozdané.
Ze sportovního prostředí jsou stále častěji slyšet hlasy, že činnost NSA je neoperativní, plná svévolných či arogantních úřednických rozhodnutí, která k rozvoji sportu nepřispívají, že pravidla platí jen pro někoho apod.
Je jasné, že v jakémkoli společenství lidí se vždycky najdou jedinci, pro které je výhodnější pravidla nedodržovat, obcházet je a porušovat. Nepatří ale právě sportovní prostředí k těm oblastem, ve kterých by se pravidla, ať už jakákoli, dodržovat měla?
Nevíme, jestli závěry kontroly NKÚ a validní názory sportovního prostředí, o které by se měl stát hospodárně a smysluplně starat, budou nějak inspirovat současného předsedu NSA, ale měly by nejspíš zajímat nejen jeho, ale také vládu ČR, jako zřizovatele NSA. Když totiž výsledky kontroly a dotazníkového šetření NKÚ nedopadnou na úrodnou půdu, bude, bohužel, nadpis dnešního článku ještě dlouho smutně pravdivý.